13 – FERRARA, Pontelagoscuro, via Nemesio Orsatti, 2, 4